1. Aanvaarding van onze voorwaarden

Op alle offertes, opdrachten en leveringen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij Boomkwekerij Peter Van Dijck zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord verklaard heeft. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor Boomkwekerij Peter Van Dijck niet bindend, tenzij Boomkwekerij Peter Van Dijck zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.

2. Prijs en uitvoeringstermijn

De prijzen in onze prijslijsten en catalogi worden slechts informatief verschaft en verbinden ons in geen geval. De prijzen in onze offertes en op onze website, zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Bijkomend is de prijs op een offerte maximaal 2 weken geldig. Uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend, vormen ten aanzien van Boomkwekerij  Peter Van Dijck geen resultaatsverbintenis doch enkel een middelenverbintenis en kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding bij overschrijding, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen en na aangetekende schriftelijke ingebrekestelling. Planten die gereserveerd worden tijdens het najaar, dienen, tenzij anders afgesproken, afgehaald te worden voor 1 december, zoniet kan de verkoper de verkoopsovereenkomst verbreken of veranderen.

3.Aanvaarding planten

De goederen worden in ontvangst genomen en aanvaard in ons bedrijf, voor hun vertrek. Deze clausule dekt de conformiteit van de koopwaren zowel qua kwaliteit als qua kwantiteit. De goederen reizen voor rekening en op risico van de koper. De inontvangstname dekt de zichtbare gebreken. Specifiek wat de staat van de geleverde goederen betreft, moet elke klacht gezien de aard van de goederen daags na levering meegedeeld worden. Elke andere klacht dient binnen de acht dagen en per aangetekend schrijven gemeld worden bij de verkoper. Geleverde goederen worden nooit teruggenomen of omgeruild.

4. Levering aan huis

Bij levering mag onze wagen nooit de verharde weg verlaten. De toegangsweg naar de door de klant aangegeven losplaats, moet zonder risico bereikbaar zijn. In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor het aanrichten van schade aan private opritten, wanneer de klant de toelating gegeven heeft aan de chauffeur om deze te berijden. De levering wordt gelost aan onze vrachtwagen/aanhangwagen, en wordt nooit verder de tuin in gedragen.

5. Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Ramsel, tenzij een andere vervaldag schriftelijk wordt overeengekomen. De klant die in gebreke blijft onze facturen te betalen op de vervaldag dient behalve de hoofdsom, verwijlinteresten a rato van 10% op jaarbasis en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag te betalen, met voor dit laatste een minimum van 75,00 EUR. Deze interesten en de schadevergoeding zijn verschuldigd  van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Wat betreft de interesten, wordt iedere begonnen maand voor een volledige maand gerekend. Wisselkoersrisico is ten laste van de klant.

6. Garanties

De klant bevestigt dat de goederen in goede staat zijn geleverd. Verdere groei en bloei worden niet gegarandeerd gezien deze afhankelijk zijn van factoren waarop de verkoper geen vat heeft. Dit kan o.a. een van de volgende zijn: slechte verzorging bij aankomst of bij beplanting, verkeerde bemesting (verbranding), slechte bodem, hevige droogte, strenge vorst, het optreden van insectenplagen, ziekten enz. Omdat dit factoren zijn waarop wij geen enkele controle noch invloed kunnen uitoefenen, kunnen wij de hergroei van de geleverde planten nooit waarborgen. De garanties zoals voorzien in de wet op de consumentenkoop zijn gezien de specifieke aard van de goederen niet van toepassing.

7. Klachten mbt. facturen

Iedere klacht met betrekking tot onze facturen dient ons medegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hiervan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van de betaling op een termijn rechtvaardigen. 

8. Contract ontbinding

In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30% van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade door ons geleden groter is dan 30%.

9.Verbintennissen

Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers hebben geen enkel recht de vennootschap te binden. Hun offertes moeten bijgevolg door ons bevestigd worden. Wij behouden ons het recht voor van iedere bestelling af te zien, waarvoor wij zulke bevestiging niet zouden gegeven hebben.

10. Eigendomsrechten

De verkochte en zelfs reeds geleverde goederen blijven onze eigendom, totdat zij volledig zijn betaald door de klant. Deze clausule doet geen afbreuk aan de risico-overgang naar de koper vanaf de levering.

11. Geschil

De Belgische wetten zijn op de overeenkomst, vervat in dit document, van toepassing. Voor eventuele procedures zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout of de heer Vrederechter van het kanton Westerlo bevoegd.